• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 1 ofertę ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE PSZCZÓŁKA
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: SE PSZCZÓŁKA PRZEDSZKOLE SU 20TYS SKŁADKA 45,50 PLN
- Wariant I Wariant II Wariant III
Okres ubezpieczenia 2021-09-01 - 2022-08-31
Suma ubezpieczenia (SU) 20 000 zł
Opcja ubezpieczenia Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 40 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 20 000 zł)
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 20 000 zł)
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 6 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 6 000 zł)
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł lub 400 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 4 000 zł)
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW jednorazowo 10% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 2 000 zł)
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł)
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł)
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 000 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 000 zł)
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 5 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 50 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 50 zł
Poważne choroby SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: 2 000 zł
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: do 2 000 zł
Operacja w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 4 500 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: do 2 000 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: 15 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 200 zł
Wysokość świadczenia: 200 zł
ASSISTANCE EDU PLUS SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
Telemedycyna SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
Koszty leków SU: 500 zł
Wysokość świadczenia: do 500 zł
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł

Składka za osobę

45,50 zł

Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. , Postanowień Dodatkowych i Odmiennych od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. ("OWU"), Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU