• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 4 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: STOWARZYSZENIE FORUM AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: STOWARZYSZENIE FORUM AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Składka roczna 59,50 zł 79,50 zł 109,50 zł 129,50 zł
Suma ubezpieczenia (SU) 32 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł
Okres ubezpieczenia*
*z zastrzeżeniem zapisów OWU EDU PLUS
2023-10-01 - 2024-09-30 2023-10-01 - 2024-09-30 2023-10-01 - 2024-09-30 2023-10-01 - 2024-09-30
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 64 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 80 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 120 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 160 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 32 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 32 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 320 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 400 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 600 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 800 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 9 600 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 12 000 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 18 000 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 24 000 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 9 600 zł do 12 000 zł do 18 000 zł do 24 000 zł
Pogryzienie, pokąsanie/ukąszenie 320 zł lub 640 zł 400 zł lub 800 zł 600 zł lub 1 200 zł 800 zł lub 1 600 zł
Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem 3 200 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 3 200 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 320 zł 400 zł 600 zł 800 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 320 zł 400 zł 600 zł 800 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 640 zł 800 zł 1 200 zł 1 600 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 1 600 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe - Wysokość świadczenia
Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
Opcja Dodatkowa D2 - Oparzenia i odmrożenia 200 zł lub 600 zł lub 1 000 zł 400 zł lub 1 200 zł lub 2 000 zł 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł 1 000 zł lub 3 000 zł lub 5 000 zł
Opcja Dodatkowa D3 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW 60 zł / dzień 80 zł / dzień 90 zł / dzień 100 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 60 zł / dzień 80 zł / dzień 90 zł / dzień 10 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D6 - Operacje w wyniku NW zgodnie z OWU zgodnie z OWU zgodnie z OWU zgodnie z OWU
Opcja Dodatkowa D7 - Operacje w wyniku choroby zgodnie z OWU zgodnie z OWU zgodnie z OWU zgodnie z OWU
Opcja Dodatkowa D8 - Koszty leczenia w wyniku NW do 1 000 zł do 1 500 zł do 2 000 zł do 2 500 zł
Opcja Dodatkowa D10 - Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 500 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D11 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW do 1 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 1 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 1 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 1 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb)
Opcja Dodatkowa D12 - Uciążliwe leczenie w wyniku NW 320 zł 400 zł 500 zł 500 zł
Opcja Dodatkowa D15 - Druga Opinia Medyczna
Opcja Dodatkowa D16 - Koszty pogrzebu Ubezpieczonego do 1 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
Opcja Dodatkowa D17 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy(świadczenie za rozpoznanie boreliozy u Ubezpieczonego 1000 zł, zwrot kosztów usunięcia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów antybiotykoterapii do 200zł)
Opcja Dodatkowa D21 - Koszty leczenia po ekspozycji do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Opcja Hejt Stop
Wyczynowe uprawianie sportu
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023 r. oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 r., Postanowień Dodatkowych i Odmiennych od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023 r. ("OWU"), Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 r., Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU
Weryfikacja

Dostęp do oferty jest możliwy po wprowadzeniu 10-znakowego hasła, którym jest data urodzenia (pełen rok, miesiąc, dzień) i dwie pierwsze wielkie litery imienia osoby zgłaszającej do ubezpieczenia.
Hasło należy wpisać bez używania polskich znaków.

Przykład: - data urodzenia: 23.03.1977 r., - imię osoby zgłaszającej: Łukasz, - hasło: 19770323LU

Podaj hasło