• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 6 ofert ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: STOWARZYSZENIE ODPOWIEDZIALNI.PL
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: GRUPA OTWARTA ODPOWIEDZIALNI.PL
- Wariant I Wariant II Wariant III
Okres ubezpieczenia 2019-10-01 - 2020-09-30 2019-10-01 - 2020-09-30 2019-10-01 - 2020-09-30
Suma ubezpieczenia (SU) 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 100% SU 100% SU
poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% SU do 30% SU do 30% SU
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU do 30% SU do 30% SU
uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU 100% SU 100% SU
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU jednorazowo 10% SU jednorazowo 10% SU
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 10% SU jednorazowo 10% SU jednorazowo 10% SU
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU
wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł 5 000 zł 7 500 zł
Odmrożenia 5 000 zł 5 000 zł 7 500 zł
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł 5 000 zł 7 500 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku - 5 000 zł 5 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - 5 000 zł 5 000 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 10 000 zł 10 000 zł
ASSISTANCE EDU PLUS - 5 000 zł 5 000 zł
Operacja w wyniku nieszcześliwego wypadku - - 2 000 zł
Operacja w wyniku choroby - - 2 000 zł
Poważne choroby - - -
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku - - -
Telemedycyna - - -
Pakiet ONKO - - -

Składka za osobę

24,00 zł

Składka za osobę

37,00 zł

Składka za osobę

52,00 zł

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 r. na trwałym nośniku danych oraz oświadczam iż otrzymałem i zapoznałem (-am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU, a także sposobem i trybem rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.*
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA ODPOWIEDZIALNI.PL
1. Oświadczam, że chcę przystąpić do Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl z siedzibą w Kielcach 25-512, ul. Warszawska 21/12 w charakterze członka wspierającego Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie Statutu Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl na trwałym nośniku danych oraz oświadczam, iż otrzymałem/am i zapoznałem/am się ze Statutem Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl i akceptuję jego warunki.
3. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y. że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl z siedzibą w Kielcach 25-512, ul. Warszawska 21/12, (zwane dalej Administratorem lub Stowarzyszeniem). Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.
2) Moje dane mogą być przetwarzane w celu:
* przystąpienia i członkostwa w Stowarzyszeniu oraz realizacji jego celów (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt b) i pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem),
* ewentualnie w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Stowarzyszeniu (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
3) Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jeżeli zgłoszę sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec moich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4) Moje dane osobowe mogą być przekazywane zakładom ubezpieczeniowym, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, operatorom pocztowym, kancelariom prawnym, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą także otrzymywać podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
5) Moje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdyby taki transfer danych osobowych miał się odbyć – co może nastąpić m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm legalizujący transfer zgodnie z prawem Unii i zapewniający odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
6) Przysługuje mi prawo do:
* dostępu do moich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,
* wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
* przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim moje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); mogę przesłać te dane innemu administratorowi danych,
7) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
8) Ponadto przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przystąpienia i członkostwa w Stowarzyszeniu Odpowiedzialni.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl z siedzibą w Kielcach 25-512, ul. Warszawska 21/12. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU