• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 3 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: FUNDACJA MANUS
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Składka roczna 53,50 zł 81,50 zł 103,80 zł
Suma ubezpieczenia (SU) 25 000 zł 45 000 zł 65 000 zł
Okres ubezpieczenia* *z zastrzeżeniem zapisów OWU EDU PLUS 2022-09-01 - 2023-08-31 2022-09-01 - 2023-08-31 2022-09-01 - 2023-08-31
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 50 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 90 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 130 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 25 000 zł 45 000 zł 65 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 25 000 zł 45 000 zł 65 000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 250 zł(1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 450 zł(1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 650 zł(1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 7 500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 13 500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 19 500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 7 500 zł do 13 500 zł do 19 500 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie 250 zł lub 500 zł 450 zł lub 900 zł 650 zł lub 1 300 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 5 000 zł 9 000 zł 13 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW 2 500 zł 4 500 zł 6 500 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 250 zł 450 zł 650 zł
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW 250 zł 450 zł 650 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 1 250 zł 2 250 zł 3 250 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 1 250 zł 2 250 zł 3 250 zł
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe - Wysokość świadczenia
Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 25 000 zł 45 000 zł 50 000 zł
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku 45 zł / dzień 45 zł / dzień 45 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 45 zł / dzień 45 zł / dzień 45 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D6 - Poważne choroby 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D7 - Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D8 - Operacja w wyniku nieszcześliwego wypadku zgodnie z OWU zgodnie z OWU zgodnie z OWU
Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D11 - Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW 10 zł / dzień 10 zł / dzień 10 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D12 - Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D13 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW do 500 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 500 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 500 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb)
Wyczynowe uprawianie sportu
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r., Postanowień Dodatkowych i Odmiennych od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. ("OWU"), Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r., Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU
Weryfikacja

Dostęp do oferty jest możliwy po wprowadzeniu 10-znakowego hasła, którym jest data urodzenia (pełen rok, miesiąc, dzień) i dwie pierwsze wielkie litery imienia osoby zgłaszającej do ubezpieczenia.

Przykład: - data urodzenia: 23.03.1977 r., - imię osoby zgłaszającej: Adam, - hasło: 19770323AD

Podaj hasło