• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 4 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: STOWARZYSZENIE POLISA
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: DZIECI, MŁODZIEŻ I STUDENCI
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Składka roczna 47,00 zł 62,00 zł 89,00 zł 159,00 zł
Suma ubezpieczenia (SU) 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Okres ubezpieczenia*
*z zastrzeżeniem zapisów OWU EDU PLUS
2023-09-01 - 2024-08-31 2023-09-01 - 2024-08-31 2023-09-01 - 2024-08-31 2023-09-01 - 2024-08-31
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 40 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 60 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 100 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 200 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 200 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 300 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 500 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 1 000 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 6 000 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 9 000 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 15 000 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 30 000 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 6 000 zł do 9 000 zł do 15 000 zł do 30 000 zł
Pogryzienie, pokąsanie/ukąszenie 200 zł lub 400 zł 300 zł lub 600 zł 500 zł lub 1 000 zł 1 000 zł lub 2 000 zł
Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 200 zł 300 zł 500 zł 1 000 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 200 zł 300 zł 500 zł 1 000 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 400 zł 600 zł 1 000 zł 2 000 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 1 000 zł 1 500 zł 2 500 zł 5 000 zł
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe - Wysokość świadczenia
Opcja Dodatkowa D2 - Oparzenia i odmrożenia 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł
Opcja Dodatkowa D3 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
Opcja Dodatkowa D8 - Koszty leczenia w wyniku NW do 4 600 zł do 4 600 zł do 4 600 zł do 4 600 zł
Opcja Dodatkowa D10 - Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D11 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW do 2 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 2 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 2 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 2 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb)
Opcja Dodatkowa D16 - Koszty pogrzebu Ubezpieczonego do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
Opcja Hejt Stop
Wyczynowe uprawianie sportu
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023 r. , Postanowień Dodatkowych i Odmiennych od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023 r. ("OWU"), Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU
Weryfikacja

Dostęp do oferty jest możliwy po wprowadzeniu 10-znakowego hasła, którym jest data urodzenia (pełen rok, miesiąc, dzień) i dwie pierwsze wielkie litery imienia osoby zgłaszającej do ubezpieczenia.
Hasło należy wpisać bez używania polskich znaków.

Przykład: - data urodzenia: 23.03.1977 r., - imię osoby zgłaszającej: Łukasz, - hasło: 19770323LU

Podaj hasło