• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 3 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: STOWARZYSZENIE ODPOWIEDZIALNI.PL
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: EDU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH BASEFINANCE
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Składka roczna 30,00 zł 40,00 zł 50,00 zł
Suma ubezpieczenia (SU) 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł
Okres ubezpieczenia* *z zastrzeżeniem zapisów OWU EDU PLUS 2022-09-01 - 2023-08-31 2022-09-01 - 2023-08-31 2022-09-01 - 2023-08-31
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 30 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 40 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 50 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 150 zł(1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 200 zł(1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 250 zł(1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 4 500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 6 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 7 500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 4 500 zł do 6 000 zł do 7 500 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie 150 zł lub 300 zł 200 zł lub 400 zł 250 zł lub 500 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW 1 500 zł 2 000 zł 2 500 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 150 zł 200 zł 250 zł
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW 150 zł 200 zł 250 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 750 zł 1 000 zł 1 250 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 750 zł 1 000 zł 1 250 zł
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe - Wysokość świadczenia
Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku 50 zł / dzień 70 zł / dzień 100 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 50 zł / dzień 70 zł / dzień 100 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D6 - Poważne choroby 600 zł 800 zł 1 500 zł
Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1 200 zł do 1 500 zł do 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D12 - Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 500 zł 700 zł 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D13 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW do 500 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 700 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 900 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb)
Opcja Dodatkowa D14 - Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł 200 zł 200 zł
Opcja Dodatkowa D15 - ASSISTANCE EDU PLUS
Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy(świadczenie za rozpoznanie boreliozy u Ubezpieczonego 1000 zł, zwrot kosztów usuniecia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów atybiotykoterapii do 200zł)
Hejt Stop
Wyczynowe uprawianie sportu
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022 r. , Postanowień Dodatkowych i Odmiennych od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022 r. ("OWU"), Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA ODPOWIEDZIALNI.PL
1. Oświadczam, że chcę przystąpić do Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl z siedzibą w Kielcach 25-512, ul. Warszawska 21/12 w charakterze członka wspierającego Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie Statutu Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl na trwałym nośniku danych oraz oświadczam, iż otrzymałem/am i zapoznałem/am się ze Statutem Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl i akceptuję jego warunki.
3. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y. że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl z siedzibą w Kielcach 25-512, ul. Warszawska 21/12, (zwane dalej Administratorem lub Stowarzyszeniem). Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.
2) Moje dane mogą być przetwarzane w celu:
* przystąpienia i członkostwa w Stowarzyszeniu oraz realizacji jego celów (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt b) i pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem),
* ewentualnie w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Stowarzyszeniu (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
3) Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jeżeli zgłoszę sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec moich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4) Moje dane osobowe mogą być przekazywane zakładom ubezpieczeniowym, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, operatorom pocztowym, kancelariom prawnym, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą także otrzymywać podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
5) Moje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdyby taki transfer danych osobowych miał się odbyć – co może nastąpić m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm legalizujący transfer zgodnie z prawem Unii i zapewniający odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
6) Przysługuje mi prawo do:
* dostępu do moich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,
* wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
* przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim moje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); mogę przesłać te dane innemu administratorowi danych,
7) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
8) Ponadto przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przystąpienia i członkostwa w Stowarzyszeniu Odpowiedzialni.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl z siedzibą w Kielcach 25-512, ul. Warszawska 21/12. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU
Weryfikacja

Dostęp do oferty jest możliwy po wprowadzeniu 10-znakowego hasła, którym jest data urodzenia (pełen rok, miesiąc, dzień) i dwie pierwsze wielkie litery imienia osoby zgłaszającej do ubezpieczenia.

Przykład: - data urodzenia: 23.03.1977 r., - imię osoby zgłaszającej: Adam, - hasło: 19770323AD

Podaj hasło