• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 3 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: FUNDACJA MANUS
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Składka roczna 57,00 zł 83,00 zł 148,00 zł
Suma ubezpieczenia (SU) 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Okres ubezpieczenia*
*z zastrzeżeniem zapisów OWU EDU PLUS
2024-07-01 - 2025-06-30 2024-07-01 - 2025-06-30 2024-07-01 - 2025-06-30
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 60 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 100 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 200 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 300 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 500 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 1 000 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 9 000 zł(w tym okulary korekcyjne, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny, pompa insulinowa - do 300 zł) do 15 000 zł(w tym okulary korekcyjne, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny, pompa insulinowa - do 300 zł) do 30 000 zł(w tym okulary korekcyjne, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny, pompa insulinowa - do 300 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 9 000 zł do 15 000 zł do 30 000 zł
Pogryzienie, pokąsanie/ukąszenie 300 zł lub 600 zł 500 zł lub 1 000 zł 1 000 zł lub 2 000 zł
Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 300 zł 500 zł 1 000 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 300 zł 500 zł 1 000 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 600 zł 1 000 zł 2 000 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 1 500 zł 2 500 zł 5 000 zł
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe - Wysokość świadczenia
Opcja Dodatkowa D3 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW 50 zł / dzień 60 zł / dzień 85 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 50 zł / dzień 60 zł / dzień 85 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Poważne Choroby(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, wada wrodzona serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D6 - Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku(wymienione w Tabeli nr 8 w OWU EDU PLUS) zgodnie z OWU zgodnie z OWU zgodnie z OWU
Opcja Dodatkowa D8 - Koszty leczenia w wyniku NW do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D13 - Assistance EDU PLUS (indywidualne korepetycje, pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna dla pracownika placówki oświatowej)
Opcja Hejt Stop(wsparcie informatyczne, psychologiczne oraz prawne w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci)
Wyczynowe uprawianie sportu
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023 r. oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 r., Postanowień Dodatkowych i Odmiennych od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023 r. ("OWU"), Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 r., Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU
Weryfikacja

Dostęp do oferty jest możliwy po wprowadzeniu 10-znakowego hasła, którym jest data urodzenia (pełen rok, miesiąc, dzień) i dwie pierwsze wielkie litery imienia osoby zgłaszającej do ubezpieczenia.
Hasło należy wpisać bez używania polskich znaków.

Przykład: - data urodzenia: 23.03.1977 r., - imię osoby zgłaszającej: Łukasz, - hasło: 19770323LU

Podaj hasło