Portal Klienta iKlient

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Definicje

Użyte w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną” sformułowania oznaczają:

1. Towarzystwo – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136, NIP: 526-00-38-806, o kapitale zakładowym 137.640.100,00 PLN.

2. Serwis – platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona na zlecenie Towarzystwa, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, dostępna na stronie internetowej www.klient.interrisk.pl.

3. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną".

4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Usługa/usługi – usługa/usługi świadczone przez Towarzystwo drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.klient.interrisk.pl.

6. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia z Towarzystwem.

7. Użytkownik – klient, który korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (z Serwisu).

8. Agent - przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie czynnej umowy agencyjnej zawartej z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group i wpisany do rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, którego zakres pełnomocnictwa obejmuje zawieranie w imieniu i na rzecz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group umów ubezpieczenia pozostających w ofercie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

9. Umowa ubezpieczenia – uregulowana w kodeksie cywilnym umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

II. Postanowienia Ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136, NIP: 526-00-38-806, o kapitale zakładowym 137.640.100,00 PLN.Regulamin określa:

1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym,

3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

4. tryb postępowania reklamacyjnego,

3. 5. sposób ochrony danych osobowych.Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.klient.interrisk.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych poprzez stronę internetową.

5. Użytkownik przed skorzystaniem z serwisu wyraża zgodę na korzystanie z serwisu. Warunkiem korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem serwisu jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

6. Przyjęcie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oświadczenia Usługobiorcy o wyrażeniu zgody na korzystanie z Serwisu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z Regulaminem, jest równoznaczne z zawarciem z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Umowy.

III. Zakres usług

Towarzystwo za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikowi następujące usługi:

1. Dostęp do oferty prolongacyjnej polisy OC,

2. Dostęp do zawartych za pośrednictwem iPortal umów ubezpieczenia

3. Dostęp do informacji o płatnościach Użytkownika za zawarte umowy ubezpieczenia

4. Dostęp do wyszukiwarki Agentów

5. Dostęp do aplikacji „Zgłoś szkodę”, która umożliwia Użytkownikowi złożenia drogą elektroniczną zgłoszenia szkody

6. Dostęp do modułu „Powiadomienia”, za pomocą którego Użytkownik otrzymuje informacje o kampaniach sprzedażowych, nowych produktach itp.

IV. Warunki techniczne korzystania z Usług

W celu prawidłowego korzystania wymagane są:

1. Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub nowsza, Mozilla Firefox w wersji 3,5 lub nowsza oraz Google Chrome w wersji 33 lub wyżej. Przeglądarki innego typu lub starsze niż wymienione nie są obsługiwane.

2. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.

3. Uruchomiona w przeglądarce obsługa plików cookies.

4. Połączenie z serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.

5. Ze względów bezpieczeństwa Towarzystwo może przerwać połączenie z Użytkownikiem po upływie 20 minut od ostatniej czynności wykonanej w Serwisie przez Użytkownika.

V. Informacja o pliku cookie na stronie www.klient.interrisk.pl

1. Plik cookie to niewielki plik tekstowy przesyłany przez serwer strony sieci Web (dalej WWW) i zapisywany w pamięci urządzenia użytkownika. Plik ten powiadamia serwer strony WWW, że dana osoba po raz kolejny odwiedza stronę internetową.

2. Zastosowanie plików cookies:
a) umożliwiają i usprawniają działanie strony WWW,
b) upraszczają korzystanie ze strony WWW,
c) umożliwiają monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności stronWWW.

3. Pliki cookies, których używamy, nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian

w urządzeniu Użytkownika oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikacyjnych tj. nazwisk, adresów czy informacji o płatnościach.

VI. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć zawieranych przez Towarzystwo z Użytkownikiem Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Użytkownik wyraża zgodę na brzmienie Regulaminu przed wykonaniem pierwszej czynności przy użyciu Serwisu

3. Użytkownik oświadcza, że Towarzystwo przedstawiło i udostępniło mu Regulamin, stanowiący integralna część umowy wskazanej w ust.1 . Poprzez wyrażanie zgody na brzmienie Regulaminu przez Użytkownika strony niniejszym rozumieją jednocześnie zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia stron Serwisu.

VII. Odpowiedzialność Stron

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

VIII. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: iklient@interrisk.pl lub pisemnie.

3. Każda reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail lub adres zamieszkania), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 3 nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od wyjaśnienia przez Towarzystwo zgłoszonego do reklamacji zdarzenia.

6. Jeżeli w terminie określonym w ust.5 wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do udzielenia odpowiedzi na reklamacje nie będzie możliwe, odpowiedź udzielona zostanie w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 60 dni od zgłoszenia reklamacji.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych użytkowników przetwarzanych w związku ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną jest InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group

2. InterRisk zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz ich przetwarzania zgodnie z prawem oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały one przekazane.

3. Powierzenie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. InterRisk oświadcza, iż brak wprowadzenia danych osobowych, niezbędnych w celu zlecenia i wykonania usługi wymagającej przetwarzania tych danych, skutkuje niemożliwością wykonania zlecenia.

4. Dane podane przez Użytkownika mogą być przetwarzane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy ubezpieczenia, a także dla celów marketingowych i statystycznych, wyłącznie przez InterRisk i podmioty przez nią upoważnione, zgodnie z zachowaniem wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

5. InterRisk zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych danych osobowych oraz nieudostępniania ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika tym osobom lub podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika lub na podstawie obowiązującego przepisu prawa.

6. InterRisk stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, przed m.in. nieuprawnionym ich pozyskaniem oraz modyfikacją, zniszczeniem lub utratą.

7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także może w każdym czasie je zmieniać lub poprawić.

8. InterRisk może przetwarzać dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy oraz umów ubezpieczenia, a w szczególności:
b) PESEL,
c) adres zameldowania,
d) adres do korespondencji,
e) numer telefonu,
f) adres elektroniczny.

9. Towarzystwo może przetwarzać inne dane Usługobiorcy niż powyżej wymienione, jeżeli są niezbędne ze względu na właściwość Usługi lub sposób jej rozliczenia.

X. Prawa własności intelektualnej

1. Towarzystwo informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.

2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

XI. Postanowienia końcowe

1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach w nim określonych. Informacja o zmianie regulaminu będzie wyświetlana na 7 dni przed wejściem nowego regulaminu w życie. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie regulaminu komunikatem wyświetlającym się na głównej stronie serwisu tuż po pierwszym zalogowaniu na indywidualne konto w Serwisie (po zmianie regulaminu). Akceptacja przez Użytkownika regulaminu z naniesionymi zmianami równoznaczna jest z wyrażeniem zrozumienia i akceptacji dla zmian w nim zawartych. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy nie zgadza się na zmiany wprowadzone w regulaminie. Serwis automatycznie wyświetli informację oraz prośbę o akceptację zmienionego regulaminu.

2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

3. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Towarzystwem, a Użytkownikiem jest język polski.

4. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem

środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 31.03.2014r.